Categorieën: Financieren

Door: Sjoerd Scholte

Delen:

De financieel directeur uw beste zakenvriend

De Financieel Regisseur uw beste zakenvriend

 

MKB-ondernemers ondervinden moeite bij het verkrijgen van financieringen. Om hun plannen uit kunnen voeren is doorgaans extern kapitaal nodig. Ligt het moeilijk verkrijgen van financieringen aan de banken, de adviseur of de ondernemer zelf? Wat kunnen we veranderen om de toegankelijkheid tot financiering voor MKB-ondernemingen te vergroten?

Volgens Dr. De Jong en Dr. Oerlemans heeft de financieel adviseur, of zoals zij dit noemen de financieel regisseur, een belangrijke rol als het gaat om de kredietverlening aan de consument. Als ik naar de adviesbehoefte van de MKB-ondernemer kijk durf ik te stellen dat de financieel adviseur, in de rol van regisseur voor het MKB, kan zorgen voor het vergroten van toegankelijkheid bij kredietverlening.

In dit artikel zal ik betogen dat de adviseur een grote impact heeft op de mate waarin financieringen geregeld kunnen worden. Ik ga dat als volgt doen. Als eerste zal ik uitleggen welke variabelen nog meer van invloed zijn. Daarna zal ik de impact van de adviseur duiden om vervolgens te concluderen dat de adviseur de makkelijkste variabele is om te beïnvloeden. Het beïnvloeden van variabelen die de toegankelijkheid tot financiering vergroten voor MKB-ondernemingen is belangrijk omdat uit studie van de provincie Overijssel blijk dat het uitblijven van financiering een negatief effect heeft op het verdienvermogen van de regio (M. Königs, De investeringsparadox 2021).

Ik heb een criterium waarmee ik de impact van de variabele op het vergroten van toegang tot kredietverlening kan meten en dat is de mate waarin de variabele te veranderen is. Voor mij geldt dat de adviseur het makkelijkste te veranderen is. Banken hebben zich te houden aan de regelgeving van de ECB, te maken met kapitaalseisen en winstverwachtingen van aandeelhouders. Ondernemers zelf hebben een onderneming te runnen. Financiën is slechts een beperkt onderdeel van hun aandachtsgebied. Daarnaast is de ene ondernemer de andere niet en de veranderbaarheid afhankelijk van de levensfase waar de onderneming zich in bevindt.

De adviseur daarentegen heeft een bepaald opleidingsniveau, specifieke strategische financiële kennis, een dienstverlenend karakter en noodzaak om te veranderen. Hij of zij verdient per slot van rekening zijn brood met het geven van zorgvuldig advies. Vanuit commercieel oogpunt zal de adviseur zich willen aanpassen om zo goed mogelijk de behoefte van de ondernemer op financieringsvlak in te vullen. Het kunnen en willen veranderen is hiermee het meest kansrijk voor de adviseur. Als je de toegankelijkheid van financieringen voor MKB-ondernemers wilt vergroten zul je je dus moeten richten op het veranderen van de MKB-adviseur.

Ik heb betoogd welke drie beïnvloedende variabelen er zijn bij de toegankelijkheid tot financiering. Ik heb gekeken in welke mate deze variabelen veranderbaar zijn. Het is interessant om in vervolgonderzoek te bepalen op welke wijze je de adviseur kunt veranderen en op welk vlak ze nog verder kunnen professionaliseren. Desalniettemin geeft dit artikel houvast om de toegankelijkheid tot financiering voor het MKB te vergemakkelijken. Tegen de partijen die dit willen realiseren zeg ik: richt je in eerste instantie op het veranderen van de adviseur op weg naar de adviseur 2.0: De Regisseur.

Benieuwd hoe we bij NLInvesteert de regierol invullen voor uw financieringsaanvraag? Maak dan via deze link een afspraak voor een gratis intakegesprek.